Beginning March 1, 2024 the minimum fee will increase for the first time in 11 years. The new minimum fees are:

Medical $25.00 a visit
Behavioral Health Services $25.00 a visit
Dental Services $40.00 a visit

You will never be turned away for not being able to pay.  Learn more about these changes.

Thực đơn

Tiếp xúc

Trung tâm Sức khỏe Gia đình ở đây để trả lời các câu hỏi của bạn. Gọi cho trang web hoặc bộ phận bạn cần, hoặc điền vào biểu mẫu bên dưới.

Sign up for the Family Health Centers Patient Portal to send private medical questions to your providers.

Tìm hiểu thêm

Các cuộc hẹn 

502-774-8631

Portland

502-774-8631

East Broadway

502-583-1981

Iroquois

502-366-4747

Fairdale

502-361-2381

Trung tâm tư vấn chợ Tây

502-778-8400

Phoenix Chăm sóc sức khỏe cho Người vô gia cư

502-568-6972

Câu hỏi thanh toán  

502-772-9064

Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân

502-772-8311

Hỗ trợ bảo hiểm

502-772-8182

Thanh tra bệnh nhân

502-772-8589

After Hours Assistance

502-774-8631