In January 2023, Family Health Centers is changing to a new health record system. In January, there will be fewer appointments available than usual and appointments may take longer as staff are learning the new computer system. We appreciate your patience. Click here to learn more.

Thực đơn

Tiếp xúc

Trung tâm Sức khỏe Gia đình ở đây để trả lời các câu hỏi của bạn. Gọi cho trang web hoặc bộ phận bạn cần, hoặc điền vào biểu mẫu bên dưới.

Trường này dành cho mục đích xác thực và nên được giữ nguyên.

Đăng ký Trung tâm Sức khỏe Gia đình Hồ sơ Sức khỏe của Tôi để gửi các câu hỏi y tế tư nhân đến các nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Tìm hiểu thêm

Các cuộc hẹn 

502-774-8631

Portland

502-774-8631

East Broadway

502-583-1981

Iroquois

502-366-4747

Fairdale

502-361-2381

Trung tâm tư vấn chợ Tây

502-778-8400

Phoenix Chăm sóc sức khỏe cho Người vô gia cư

502-568-6972

Câu hỏi thanh toán  

502-772-9064

Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân

502-772-8311

Hỗ trợ bảo hiểm

502-772-8182

Thanh tra bệnh nhân

502-772-8589