مینو

اړیکه

د کورنۍ روغتیایی مرکزونه ستاسو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره دلته دي. سایټ یا هغه څانګې ته زنګ ووهئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ، یا لاندې فورمه ډکه کړئ.

دا ساحه د اعتباري موخو لپاره ده او باید بدله پاتې شي.

د کورنۍ روغتیایی مرکزونو لپاره زما روغتیا ریکارډ لاسلیک کړئ ترڅو خپلو چمتو کونکو ته شخصي طبي پوښتنې واستوئ.

نور زده کړئ

ګمارنې 

502-774-8631

پورټلینډ

502-774-8631

ختیځ براډ وی

502-583-1981

Iroquois

502-366-4747

Fairdale

502-361-2381

د لویدیځ بازار مشورې مرکز

502-778-8400

د بې کوره خلکو لپاره د فینکس روغتیا پاملرنه

502-568-6972

د بیل کولو پوښتنې  

502-772-9064

د ناروغ طبي ریکارډونه

502-772-8311

د بیمې مرستې

502-772-8182

ناروغ محتسب

502-772-8589