မီနူး

ဆက်သွယ်ပါ။

သင့်မေးခွန်းများကိုဖြေကြားရန် မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများရှိပါသည်။ သင်လိုအပ်သောဆိုက် သို့မဟုတ် ဌာနကိုခေါ်ဆိုပါ သို့မဟုတ် အောက်ပါဖောင်ကိုဖြည့်ပါ။

Sign up for the Family Health Centers Patient Portal to send private medical questions to your providers.

ပိုမိုသိရှိရန်

ချိန်းတယ်။ 

502-774-8631

လက်ပံ၊

502-774-8631

အရှေ့ဘရော့ဒ်ဝေး

502-583-1981

Iroquois

502-366-4747

Fairdale

502-361-2381

West Market Counseling Center ၊

502-778-8400

အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအတွက် Phoenix ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု

502-568-6972

ငွေတောင်းခံခြင်းမေးခွန်းများ  

502-795-1772

လူနာဆေးမှတ်တမ်းများ

502-772-8311

အာမခံအကူအညီ

502-772-8182

လူနာ Ombudsman

502-772-8589

After Hours Assistance

502-774-8631