مینو

ملګري

د کورنۍ روغتیا مرکزونه د ډیری محلي، دولتي او ملي سازمانونو سره کار کوي ترڅو د لویس ویل اوسیدونکو ته د لوړ کیفیت روغتیا پاملرنې ته السرسی یقیني کړي. زموږ ملګرتیا زموږ د بریا یوه مهمه برخه ده او موږ د ډیری سازمانونو څخه مننه کوو چې زموږ په هڅو کې زموږ سره مرسته کوي:

د امریکا د نړۍ د ټولنې مرکز

icon arrow right

د بې کوره لوئس ویل لپاره ایتلاف

icon arrow right

د لویسویل کاتولیک خیرات

icon arrow right

د روغتیا سرچینو او خدماتو اداره

icon arrow right

ګډ کمیسیون

icon arrow right

د لا کاسیتا مرکز

icon arrow right

د لوئس ویل میټرو د عامې روغتیا او روغتیا ریاست

icon arrow right

د لوئس ویل د لومړني پاملرنې ټولنه

د شمال لویدیز کینټکي سیمې روغتیا تعلیم مرکز

icon arrow right

د کډوالو لپاره د کینټکي دفتر

icon arrow right

د کینټکي شفاهي روغتیا ایتلاف

icon arrow right

د کینټکي لومړني پاملرنې ټولنه

icon arrow right

د کینټکي د کډوالو وزارتونه

icon arrow right

د روغتیا لپاره کینټکي غږونه

icon arrow right

د ټولنیز روغتیایی مرکزونو ملی ټولنه

icon arrow right

د کیفیت د تضمین ملي کمیټه

icon arrow right