In January 2023, Family Health Centers is changing to a new health record system. In January, there will be fewer appointments available than usual and appointments may take longer as staff are learning the new computer system. We appreciate your patience. Click here to learn more.

Thực đơn

Dịch vụ cộng đồng

Trung tâm Sức khỏe Gia đình cung cấp các lớp giáo dục sức khỏe và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho bất kỳ ai trong cộng đồng. Bạn không cần phải là bệnh nhân của các Trung tâm Sức khỏe Gia đình để sử dụng các dịch vụ này.

Giáo dục thể chất

Tìm hiểu thêm

Trợ giúp Tìm Bảo hiểm Y tế

Tìm hiểu thêm

Vắc-xin phòng ngừa covid-19

Tìm hiểu thêm

Thử nghiệm COVID-19

Tìm hiểu thêm

Các dịch vụ sức khoẻ

Tìm hiểu thêm