Thực đơn

Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang web nào của Trung tâm Sức khỏe Gia đình, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này và cả Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Các quy định chung

Trung tâm Sức khỏe Gia đình không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên các trang web của Trung tâm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc khách truy cập sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web. Nội dung chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung và không nhằm mục đích tư vấn y tế hoặc pháp lý. Trung tâm Sức khỏe Gia đình không bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác hoặc đơn vị tiền tệ của thông tin này hoặc tính phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.

Ngoài ra, các trang Web của chúng tôi có thể chứa các liên kết siêu văn bản đến các trang Web khác. Các liên kết như vậy được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không nhằm mục đích xác nhận bởi Trung tâm Sức khỏe Gia đình của các tổ chức điều hành các trang web đó. Trung tâm Sức khỏe Gia đình không chịu trách nhiệm về thông tin mà các trang web đó chứa, cũng như các thực tiễn về quyền riêng tư của họ.

Trung tâm Sức khỏe Gia đình cũng có thể đăng tài liệu do các tổ chức và cá nhân khác không được Trung tâm Sức khỏe Gia đình làm cho các mục đích cung cấp thông tin. Trung tâm Sức khỏe Gia đình không nhất thiết đồng ý với các ý kiến được trình bày trong tài liệu đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác hoặc đơn vị tiền tệ của thông tin.

Trung tâm Sức khỏe Gia đình có quyền thay đổi nội dung của bất kỳ trang web nào của nó và chấm dứt một trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Nhãn hiệu

Các biểu trưng được hiển thị trên trang Web này là nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của Trung tâm Sức khỏe Gia đình, những người được cấp phép và những người khác. Việc bạn sử dụng sai bất kỳ biểu tượng nào được hiển thị trên trang Web, hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên trang Web đều bị nghiêm cấm.

Biểu trưng của Trung tâm Sức khỏe Gia đình không được sử dụng nếu không có sự cho phép trước của các Trung tâm Sức khỏe Gia đình.

Quyền tác giả và quyền sử dụng lại

Bản quyền đối với các tài liệu văn bản trong trang Web này thuộc quyền sở hữu của Trung tâm Sức khỏe Gia đình © 2005. Các tài liệu văn bản trong trang Web này có thể được sử dụng, tải xuống, sao chép hoặc tái bản, miễn là thông báo bản quyền này xuất hiện trong tất cả các bản sao và với điều kiện là việc sử dụng, tải xuống, tái tạo hoặc tái bản như vậy chỉ dành cho mục đích phi thương mại hoặc mục đích cá nhân. Các tài liệu văn bản có trong trang Web này không được sửa đổi theo bất kỳ cách nào.

Bạn có thể xin phép sử dụng nội dung của chúng tôi bằng cách gửi email đến quản trị trang web tại các Trung tâm Sức khỏe Gia đình. Vui lòng bao gồm tiêu đề, tác giả, địa chỉ Web và cách bạn định sử dụng bản in lại. Không cần có quyền để gửi một bản sao của ấn phẩm cho đồng nghiệp.

Tất cả các quyền đối với hình ảnh, hình minh họa, tác phẩm nghệ thuật và các tài liệu đồ họa khác, cho dù trên trang web hay tài liệu trên trang web, đều được dành cho chủ sở hữu bản quyền (người cấp phép). Chủ sở hữu bản quyền phải xin phép trước để sử dụng, tải xuống, tái sản xuất hoặc in lại bất kỳ bức ảnh, hình minh họa, tác phẩm nghệ thuật hoặc tài liệu đồ họa nào khác, bất kể mục đích sử dụng là gì. Những hình ảnh này có thể không được sửa đổi theo bất kỳ cách nào.

Mọi việc sử dụng “Trung tâm Sức khỏe Gia đình” hoặc văn bản hoặc tài liệu đồ họa có trong trang Web này theo bất kỳ cách nào để thể hiện hoặc ngụ ý xác nhận, tài trợ, liên kết hoặc liên kết của người dùng với hoặc bởi các Trung tâm Sức khỏe Gia đình, đều bị nghiêm cấm.

Văn bản và tệp không được định vị lại hoặc tải lên các trang Web, nhóm tin tức hoặc danh sách gửi thư điện tử khác nếu không được phép. Trong hầu hết mọi trường hợp, chúng tôi muốn các tổ chức khác liên kết đến các ấn phẩm trên trang web của chúng tôi hơn là sao chép chúng trực tuyến. Mặc dù không cần sự cho phép để liên kết đến trang web của chúng tôi, nhưng chúng tôi yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi một thư báo trước thông báo cho chúng tôi rằng một liên kết đang được thiết lập.

Nếu bạn có câu hỏi về việc thiết lập một liên kết đến trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ điều gì khác liên quan đến quyền và sử dụng, hãy gửi email cho quản trị trang web tại các Trung tâm Sức khỏe Gia đình.