Beginning March 1, 2024 the minimum fee will increase for the first time in 11 years. The new minimum fees are:

Medical $25.00 a visit
Behavioral Health Services $25.00 a visit
Dental Services $40.00 a visit

You will never be turned away for not being able to pay.  Learn more about these changes.

Thực đơn

Cơ hội học tập của sinh viên

Trung tâm Sức khỏe Gia đình hỗ trợ đào tạo và giáo dục các chuyên gia y tế tương lai của chúng tôi thông qua các cơ hội học tập, thực tập và luân phiên lâm sàng.

A group of people standing together smiling

Luân phiên lâm sàng

Trung tâm Sức khỏe Gia đình làm việc với các trường đại học và các chương trình trên toàn quốc để đào tạo về lâm sàng. Trung tâm Giáo dục Sức khỏe Khu vực Tây Bắc (AHEC) tạo điều kiện luân phiên lâm sàng cho sinh viên chuyên nghiệp y tế tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe nằm trong các cộng đồng chưa được phục vụ về mặt y tế, chẳng hạn như Trung tâm Sức khỏe Gia đình. Văn phòng Tây Bắc AHEC được đồng đặt tại FHC-Portland, giúp liên kết học sinh với những người hướng dẫn FHC, định hướng cho họ về FHC và công việc của chúng tôi.

Tây Bắc AHEC

Cơ hội cho sinh viên sau đại học hoặc tiến sĩ

Sinh viên theo học các bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ muốn thực hiện các dự án nghiên cứu và phục vụ cấp luận án nên liên hệ với Tiến sĩ Bart Irwin, birwin@fhclouisville.org.

Sinh viên Dược hoặc Sinh viên Tốt nghiệp Dược

Sinh viên dược và sinh viên mới tốt nghiệp các chương trình Tiến sĩ Dược có thể liên hệ với Michael Lin, Giám đốc Dược tại mlin@fhclouisville.org để tìm hiểu thêm về cách làm việc với chương trình dược 340b của Trung tâm Sức khỏe Gia đình.

Dịch vụ Dược phẩm

Quản lý chăm sóc sức khỏe và sinh viên công nghệ thông tin y tế

Sinh viên theo học bằng AA hoặc BA trong Quản lý Chăm sóc Sức khỏe và AS hoặc BS trong Công nghệ Thông tin Y tế có thể có được kinh nghiệm quý báu khi làm việc với FHC. Các cơ hội học tập này đang diễn ra liên tục và thay đổi tùy theo các dự án FHC. Vui lòng liên hệ với Carlyn Williams, Giám sát Quản lý Thông tin Y tế, chwilliams@fhclouisville.org.