مینو

Fairdale

ځای

د 1000 ګاونډ ځای
فیرډیل، KY 40118

تلیفون

(502) 361-2381

فاکس

Fax General (502) 363-1463 Medical Records (502) 434-5903

روغتیایی خدمتونه وړاندی کړی
  • د لویانو لومړنۍ پاملرنه
  • د ښځو روغتیا
  • د ماشومانو درملنه
  • د مشورې خدمتونه

د عملیاتو ساعتونه

Monday – Wednesday 8:00am – 4:30pm
Thursday  8:00am – 8:30pm
Friday 8:00am – 4:30pm