Thực đơn

Fairdale

Vị trí

1000 Nơi lân cận
Fairdale, KY 40118

Phone

(502) 361-2381

FAX

Fax General (502) 363-1463 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • Chăm sóc chính cho người lớn
  • Sức khỏe phụ nữ
  • Khoa nhi
  • Dịch vụ tư vấn

Hours of Operation

Monday – Wednesday 8:00am – 4:30pm
Thursday  8:00am – 8:30pm
Friday 8:00am – 4:30pm