मेनु

अमेरिकाना

स्थान

४८०५ साउथसाइड डा.
लुइसभिल, KY 40214

फोन

(502) 772-8860

फ्याक्स

Fax General (502) 363-7704 Medical Records (502) 434-5903

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ
  • वयस्क प्राथमिक हेरचाह
  • महिला स्वास्थ्य
  • बाल रोग
  • परामर्श सेवाहरू
  • शरणार्थी र आप्रवासीहरूको लागि सेवाहरू

सञ्चालनको घण्टा

Monday – Friday 8:00am – 4:30pm

*All sites open at 9am on the 2nd and 4th Fridays of the month.

TARC मार्गहरू