In January 2023, Family Health Centers is changing to a new health record system. In January, there will be fewer appointments available than usual and appointments may take longer as staff are learning the new computer system. We appreciate your patience. Click here to learn more.

मेनु

वयस्क प्राथमिक हेरचाह

बारे

तपाईको FHC प्रदायक तपाई बिरामी हुँदा तपाईलाई मद्दत गर्न, तपाईको दीर्घकालीन अवस्थाहरू व्यवस्थापन गर्न, रोकथामात्मक हेरचाह र थप कुराहरूद्वारा तपाईलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्न यहाँ छ। वयस्क प्राथमिक हेरचाह सेवाहरूको केही उदाहरणहरू समावेश छन्:

  • भौतिक
  • बिरामी भेटघाट
  • पुरानो रोग व्यवस्थापन
  • समन्वयित मेमोग्राम सेवाहरू सहित क्यान्सर स्क्रीनिंग
  • साइटमा प्रयोगशालाहरू र एक्स-रेहरू
  • अल्कोहल वा ओपिएट्सको लागि औषधि सहयोगी उपचार
a woman doctor listening to a man's heart

(502) 774-8631 कल गरेर कुनै पनि साइटमा अपोइन्टमेन्ट बनाउनुहोस्। तलको स्थान लिङ्कमा क्लिक गरेर हाम्रो साइटहरूको बारेमा थप जान्नुहोस्।

स्थानहरू

थप जानकारी

विशेष स्रोतहरू

सबै स्वास्थ्य सेवाहरू हेर्नुहोस्

स्वास्थ्य सेवाहरू