Beginning March 1, 2024 the minimum fee will increase for the first time in 11 years. The new minimum fees are:

Medical $25.00 a visit
Behavioral Health Services $25.00 a visit
Dental Services $40.00 a visit

You will never be turned away for not being able to pay.  Learn more about these changes.

मेनु

सामुदायिक सेवाहरू

परिवार स्वास्थ्य केन्द्रहरूले स्वास्थ्य शिक्षा कक्षाहरू र समुदायमा सबैको लागि स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्न सहयोग प्रदान गर्दछ। यी सेवाहरू प्रयोग गर्नको लागि तपाईं पारिवारिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको बिरामी हुनु आवश्यक छैन।

स्वास्थ्य शिक्षा

अझै सिक

स्वास्थ्य बीमा खोज्न मद्दत गर्नुहोस्

अझै सिक

कोभिड -19 को औषधी

अझै सिक

COVID-19 परीक्षण

अझै सिक

स्वास्थ्य सेवाहरू

अझै सिक