मेनु

बिरामीहरूको लागि

परिवार स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सबैलाई स्वागत छ। FHC ले सबैजनालाई आवश्यक पर्ने हेरचाह प्राप्त गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य सेवा र सहयोगी कार्यक्रमहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ।

तपाईंको भ्रमणको योजना बनाउनुहोस्

अझै सिक

हेरचाहको लागि भुक्तानी गर्न मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्

अझै सिक

बिरामीको अधिकार

अझै सिक

FAQs

अझै सिक

अंग्रेजी FHC ह्यान्डबुक डाउनलोड गर्नुहोस्

डाउनलोड गर्नुहोस्

स्पेनिश FHC ह्यान्डबुक डाउनलोड गर्नुहोस्

डाउनलोड गर्नुहोस्

हाम्रो स्वास्थ्य सेवाहरू अन्वेषण गर्नुहोस्

सेवाहरू हेर्नुहोस्