मेनु

दन्त सेवाहरू

बारे

परिवार स्वास्थ्य केन्द्र, Inc. ले हाम्रा बिरामीहरूको दाँत र मुखको स्वास्थ्यको ख्याल राख्छ। हामी तीन FHC स्थानहरूमा दन्त सेवाहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछौं। हाम्रो दन्त टोलीले हाम्रा बिरामीहरूलाई निम्न सेवाहरू प्रदान गर्दछ:

  • निवारक हेरचाह जस्तै दाँत सफाई र फ्लोराइड उपचार
  • निकासी सहित आपतकालीन दन्त सेवाहरू
  • एक्स-रेहरू
  • फिलिंग जस्तै पुनर्स्थापना उपचार
  • मौखिक स्वास्थ्य शिक्षा
  • अन्य दन्त सेवाहरूको लागि रेफरलहरू

(502) 774-8631 मा कल गरेर डेन्टल अपोइन्टमेन्ट बनाउनुहोस्।

स्थानहरू

सबै स्वास्थ्य सेवाहरू हेर्नुहोस्

स्वास्थ्य सेवाहरू