ਮੀਨੂ

Iroquois

ਟਿਕਾਣਾ

4100 ਟੇਲਰ Blvd.
* Iroqouis Pharmacy is located at 4112 Taylor Blvd.
ਲੁਈਸਵਿਲੇ, ਕੇਵਾਈ 40215

ਫ਼ੋਨ

(502) 366-4747

FAX

Fax General (502) 361-7719 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ
  • ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
  • ਬਾਲ ਰੋਗ
  • ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • Promise Program

Hours of Operation

Monday 8:00am – 4:30pm

Tuesday 8:00am – 8:30pm

Wednesday – Friday 8:00am – 4:30pm

*All sites open at 9am on the 2nd and 4th Fridays of the month.

TARC Routes