ਮੀਨੂ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਗਿਆਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ

ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਜਾਂ IP ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ

ਜੋ ਲੋਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ HIPPA ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੈਬਮਾਸਟਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ.