ਮੀਨੂ

ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ।

ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫੀਸ ਸਕੇਲ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਸਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਲਾਈਡਿੰਗ-ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਬੀਮਾ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਕੈਂਟਕੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ।

ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਯਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ (502) 772-8351 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।