ਮੀਨੂ

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਾਰੇ

ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਇਨੈਕਟ, ਕੈਂਟਕੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Beginning in March of 2023, most people with Medicaid health insurance must renew and prove they still qualify. This means providing information on your income, household size, and residency in Kentucky.

Take these three steps to keep your health insurance. 

Call (502) 772-8182 for an appointment with a Kynector or complete the online appointment request below.