မီနူး

Iroquois

တည်နေရာ

4100 Taylor Blvd
Louisville, KY 40215

ဖုန်း

(502) 366-4747

FAX

Fax General (502) 361-7719 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • သက်ကြီးမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု
  • အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး
  • ကလေးအထူးကု
  • အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများ

Hours of Operation

Monday 8:00am – 4:30pm

Tuesday 8:00am – 8:30pm

Wednesday – Friday 8:00am – 4:30pm

TARC Routes