பட்டியல்

கிழக்கு பிராட்வே

இடம்

834 E Broadway
Louisville, KY 40204

Phone

(502) 583-1981

FAX

Fax General (502) 568-1856 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
 • வயது வந்தோருக்கான முதன்மை பராமரிப்பு
 • பெண்களின் ஆரோக்கியம்
 • குழந்தை மருத்துவம்
 • பல் சேவைகள்
 • மருந்தகம்
 • ஆலோசனை சேவைகள்
 • Immediate Care
 • Promise Program

Hours of Operation

Medical

 • Monday 8:00am – 8:00pm
 • Tuesday & Wednesday 8:00am – 9:00pm
 • Thursday 8:00am -8:00pm
 • Friday 8:00am – 4:30pm
 • Saturday 8:00 – 12:00pm

Walk-In Immediate Care

 • Monday & Thursday  8:00am – 6:00pm
 • Wednesday & Friday  8:00am – 2:30pm

மருந்தகம்

 • Monday – Friday 9:00am – 5:30pm
 • Saturday 9:00am – 1:00pm
 • Sunday Closed

பல்

 • Monday-Friday 8:00am – 4:00pm

*All sites open at 9am on the 2nd and 4th Fridays of the month.