Thực đơn

Phoenix Chăm sóc sức khỏe cho Người vô gia cư

Vị trí

Chương 712 E. Muhammad Ali Blvd.
Louisville, KY 40202

Phone

(502) 568-6972

FAX

Fax General (502) 587-6883 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • Chăm sóc chính cho người lớn
  • Tiệm thuốc
  • Dịch vụ nha khoa
  • Dịch vụ tư vấn
  • Dịch vụ cho người vô gia cư
Family Health Centers Phoenix

Hours of Operation

Monday – Friday 7:30am – 4:00pm