பட்டியல்

Patricia Guzman Rojas, M.D.

Services Provided
  • வயது வந்தோருக்கான முதன்மை பராமரிப்பு
இடம்

4100 Taylor Blvd.
Louisville, KY 40215

View Patient Portal
Patricia Guzman Rojas headshot