பட்டியல்

போர்ட்லேண்ட்

இடம்

2215 Portland Ave.
Louisville, KY 40212

Phone

(502) 774-8631

FAX

Fax General (502) 772-3489 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
 • வயது வந்தோருக்கான முதன்மை பராமரிப்பு
 • பெண்களின் ஆரோக்கியம்
 • குழந்தை மருத்துவம்
 • பல் சேவைகள்
 • ஆலோசனை சேவைகள்
 • மருந்தகம்
 • Immediate Care

Hours of Operation

Medical Services

 • Monday  8:00am – 5:30pm
 • Tuesday  8:00am – 6:00pm
 • Wednesday 8:00am – 9:00pm
 • Thursday 8:00am – 7:00pm
 • Friday 8:00am – 4:30pm
 • Saturday 8:00am – 12:00pm

Walk-In Immediate Care

 • Mondays  8:00am – 3:00pm
 • Wednesdays & Thursdays 8:00am  – 7:00pm

மருந்தகம்

 • Monday – Friday 8:00am – 5:30pm
 • Saturday 9:00am – 1:00pm

பல்

 • Monday – Friday 8:00AM – 4:00pm