مینو

د لویدیځ بازار مشورې مرکز

ځای

2500 لویدیځ بازار کوڅه
لوئس ویل، KY 40212

تلیفون

502-772-8370

فاکس

Fax Medical Records 502-434-5903

روغتیایی خدمتونه وړاندی کړی
  • د مشورې خدمتونه

د عملیاتو ساعتونه

Monday – Friday 8:00am – 4:30pm

*All sites open at 9am on the 2nd and 4th Fridays of the month.

د TARC لارې