مینو

پورټلینډ

ځای

2215 پورټلینډ Ave.
لوئس ویل، KY 40212

تلیفون

(502) 774-8631

فاکس

Fax General (502) 772-3489 Medical Records (502) 434-5903

روغتیایی خدمتونه وړاندی کړی
 • د لویانو لومړنۍ پاملرنه
 • د ښځو روغتیا
 • د ماشومانو درملنه
 • د غاښونو خدمتونه
 • د مشورې خدمتونه
 • درملتون
 • سمدستي پاملرنه

د عملیاتو ساعتونه

Medical Services

 • Monday  8:00am – 5:30pm
 • Tuesday  8:00am – 6:00pm
 • Wednesday 8:00am – 9:00pm
 • Thursday 8:00am – 7:00pm
 • Friday 8:00am – 4:30pm
 • Saturday 8:00am – 12:00pm

Walk-In Immediate Care

 • Mondays  8:00am – 3:00pm
 • Wednesdays & Thursdays 8:00am  – 7:00pm

درملتون

 • Monday – Friday 8:00am – 5:30pm
 • Saturday 9:00am – 1:00pm

غاښونه

 • Monday – Friday 8:00AM – 4:00pm