مینو

د بې کوره خلکو لپاره د فینکس روغتیا پاملرنه

ځای

712 ای محمد علي بلوډ.
لوئس ویل، KY 40202

تلیفون

(502) 568-6972

فاکس

Fax General (502) 587-6883 Medical Records (502) 434-5903

روغتیایی خدمتونه وړاندی کړی
  • د لویانو لومړنۍ پاملرنه
  • درملتون
  • د غاښونو خدمتونه
  • د مشورې خدمتونه
  • د بې کوره خلکو لپاره خدمتونه
Family Health Centers Phoenix

د عملیاتو ساعتونه

Monday – Friday 7:30am – 4:00pm