مینو

د covid-19 واکسینونه

Vaccines for Children 6 months to 11 years

Family Health Centers is currently providing Pfizer vaccines to children 6 months to 11 years who are current patients. Ask for the COVID-19 vaccine at your next visit or call to schedule an appointment.

واکسین د هر هغه چا لپاره چې عمر یې 12 کاله یا ډیر وي

د کورنۍ روغتیایی مرکزونه په ټولنه کې هر هغه څوک واکسین کوي چې عمر یې 12 کاله یا ډیر وي. FHC د 12 کالو او د هغه څخه پورته هرچا لپاره د Pfizer واکسین او د 18 کالو څخه پورته هرچا ته د Moderna واکسین وړاندیز کوي.

Call Family Health Centers at (502) 772-8110 to schedule an appointment for your COVID-19 vaccine. Walk-ins welcome Monday-Friday at Portland and East Broadway, 12 years and older.

gloved hands putting a bandaid on an arm

ځایونه