ਮੀਨੂ

ਵੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ

ਟਿਕਾਣਾ

2500 West Market Street
ਲੂਇਸਵਿਲ, ਕੇਵਾਈ 40212

ਫ਼ੋਨ

502-772-8370

FAX

Fax Medical Records 502-434-5903

Health Services Provided
  • ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

Hours of Operation

Monday – Friday 8:00am – 4:30pm

TARC Routes