ਮੀਨੂ

ਪੋਰਟਲੈਂਡ

ਟਿਕਾਣਾ

2215 ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਐਵੇਨਿਊ.
ਲੂਇਸਵਿਲ, ਕੇਵਾਈ 40212

ਫ਼ੋਨ

(502) 774-8631

FAX

Fax General (502) 772-3489 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
 • ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ
 • ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
 • ਬਾਲ ਰੋਗ
 • ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਫਾਰਮੇਸੀ
 • ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ

Hours of Operation

Medical Services

 • Monday  8:00am – 5:30pm
 • Tuesday  8:00am – 6:00pm
 • Wednesday 8:00am – 9:00pm
 • Thursday 8:00am – 7:00pm
 • Friday 8:00am – 4:30pm
 • Saturday 8:00am – 12:00pm

Walk-In Immediate Care

 • Mondays  8:00am – 3:00pm
 • Wednesdays & Thursdays 8:00am  – 7:00pm

ਫਾਰਮੇਸੀ

 • Monday – Friday 8:00am – 5:30pm
 • Saturday 9:00am – 1:00pm

ਦੰਦ

 • Monday – Friday 8:00AM – 4:00pm