ਮੀਨੂ

ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਫੀਨਿਕਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ

ਟਿਕਾਣਾ

712 ਈ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ Blvd.
ਲੂਇਸਵਿਲ, ਕੇਵਾਈ 40202

ਫ਼ੋਨ

(502) 568-6972

FAX

Fax General (502) 587-6883 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ
  • ਫਾਰਮੇਸੀ
  • ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
Family Health Centers Phoenix

Hours of Operation

Monday – Friday 7:30am – 4:00pm