ਮੀਨੂ

ਅਮਰੀਕਾਨਾ

ਟਿਕਾਣਾ

4805 Southside Dr.
Louisville, KY 40214

ਫ਼ੋਨ

(502) 772-8860

FAX

Fax General (502) 363-7704 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ
  • ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
  • ਬਾਲ ਰੋਗ
  • ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • Promise Program

Hours of Operation

Monday – Friday 8:00am – 4:30pm

*All sites open at 9am on the 2nd and 4th Fridays of the month.

TARC Routes