ਮੀਨੂ

ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ

ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ, ਦੰਦਾਂ, ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬਣੋ

A nurse patting a mans back