မီနူး

Patricia Guzman Rojas, M.D.

ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
  • သက်ကြီးမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု
တည်နေရာ

4100 Taylor Blvd
Louisville, KY 40215

လူနာမုခ်ဦးကိုကြည့်ပါ။
Patricia Guzman Rojas headshot