မီနူး

Ms. Kellee Duke MSN, FNP-BC

ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
  • သက်ကြီးမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု
တည်နေရာ

834 E Broadway
Louisville, KY 40204

လူနာမုခ်ဦးကိုကြည့်ပါ။
Kelly Duke headshot

အကြောင်း

I am a new nurse practitioner. Before I started at FHC I was a nurse for 20 years. I spent the last 10 years as an ER nurse. I feel like my calling has always been to help others. I have applied to FHC after reading the mission statement on the website. I love to read and crotchet in my spare time.

ပညာရေး

Master of Science in Nursing from Indiana Wesleyan University