မီနူး

Kathy Brotzge, APRN

ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
  • သက်ကြီးမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု
  • အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများ
တည်နေရာ

2215 Portland Ave.
Louisville, KY 40212

လူနာမုခ်ဦးကိုကြည့်ပါ။