မီနူး

ဒေါက်တာ Larry Fineman, MD

ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
  • သက်ကြီးမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု
တည်နေရာ

2215 Portland Ave.
Louisville, KY 40212

လူနာမုခ်ဦးကိုကြည့်ပါ။