မီနူး

လက်ပံ၊

တည်နေရာ

2215 Portland Ave.
Louisville, KY 40212

ဖုန်း

(502) 774-8631

FAX

Fax General (502) 772-3489 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
 • သက်ကြီးမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု
 • အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး
 • ကလေးအထူးကု
 • သွားဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ
 • အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများ
 • ဆရာမလေး
 • ချက်ချင်းဂရုစိုက်ပါ။

Hours of Operation

Medical Services

 • Monday  8:00am – 5:30pm
 • Tuesday  8:00am – 6:00pm
 • Wednesday 8:00am – 9:00pm
 • Thursday 8:00am – 7:00pm
 • Friday 8:00am – 4:30pm
 • Saturday 8:00am – 12:00pm

Walk-In Immediate Care

 • Mondays  8:00am – 3:00pm
 • Wednesdays & Thursdays 8:00am  – 7:00pm

ဆရာမလေး

 • Monday – Friday 8:00am – 5:30pm
 • Saturday 9:00am – 1:00pm

သွားနှင့်ခံတွင်း

 • Monday – Friday 8:00AM – 4:00pm