Beginning March 1, 2024 the minimum fee will increase for the first time in 11 years. The new minimum fees are:

Medical $25.00 a visit
Behavioral Health Services $25.00 a visit
Dental Services $40.00 a visit

You will never be turned away for not being able to pay.  Learn more about these changes.

Menu

Syarat Penggunaan

Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana tapak Pusat Kesihatan Keluarga, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini dan juga oleh Dasar Privasi kami.

Peruntukan am

Pusat Kesihatan Keluarga tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas ketepatan atau kesempurnaan sebarang maklumat yang diberikan di laman webnya. Kami tidak menanggung liabiliti atau tanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang timbul daripada penggunaan pelawat, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, tapak. Kandungan disediakan sebagai maklumat am sahaja dan tidak bertujuan sebagai nasihat perubatan atau undang-undang. Pusat Kesihatan Keluarga tidak memberi jaminan, sama ada secara nyata atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, atau mata wang maklumat ini atau kesesuaiannya untuk sebarang tujuan tertentu.

Di samping itu, laman web kami mungkin mengandungi pautan hiperteks ke laman web lain. Pautan sedemikian disediakan untuk kemudahan anda dan tidak bertujuan sebagai pengesahan oleh Pusat Kesihatan Keluarga bagi organisasi yang mengendalikan tapak tersebut. Pusat Kesihatan Keluarga tidak bertanggungjawab ke atas maklumat yang terkandung di laman web tersebut, mahupun amalan privasi mereka.

Pusat Kesihatan Keluarga juga boleh menyiarkan bahan yang disediakan oleh organisasi lain dan individu yang tidak diambil bekerja oleh Pusat Kesihatan Keluarga untuk tujuan maklumat. Pusat Kesihatan Keluarga tidak semestinya bersetuju dengan pendapat yang dinyatakan dalam bahan tersebut dan kami tidak bertanggungjawab untuk kesempurnaan, ketepatan atau mata wang maklumat tersebut.

Pusat Kesihatan Keluarga berhak untuk mengubah kandungan mana-mana tapaknya dan menamatkan tapak pada bila-bila masa tanpa notis.

Tanda dagangan

Logo yang dipaparkan di laman web ini adalah tanda dagangan Pusat Kesihatan Keluarga yang berdaftar dan tidak berdaftar, penerimanya dan lain-lain. Penyalahgunaan anda terhadap mana-mana logo yang dipaparkan di laman web, atau mana-mana kandungan lain di laman web, adalah dilarang sama sekali.

Logo Pusat Kesihatan Keluarga tidak boleh digunakan tanpa kebenaran daripada Pusat Kesihatan Keluarga.

Hak Cipta dan Kebenaran Penggunaan Semula

Hak cipta dalam bahan teks yang terkandung dalam laman web ini dimiliki oleh Pusat Kesihatan Keluarga © 2005. Bahan teks yang terkandung dalam laman web ini boleh digunakan, dimuat turun, diterbitkan semula, atau dicetak semula, dengan syarat notis hak cipta ini muncul dalam semua salinan dan dengan syarat bahawa penggunaan, muat turun, pengeluaran semula atau cetakan semula sedemikian adalah untuk kegunaan bukan komersial atau peribadi sahaja. Bahan teks yang terkandung dalam laman web ini tidak boleh diubah suai dalam apa jua cara.

Anda boleh mendapatkan kebenaran untuk menggunakan kandungan kami dengan menghantar e-mel kepada juruweb di Pusat Kesihatan Keluarga. Sila sertakan tajuk, pengarang, alamat Web dan cara anda merancang untuk menggunakan cetakan semula. Kebenaran tidak diperlukan untuk menghantar salinan penerbitan kepada rakan sekerja.

Semua hak dalam gambar, ilustrasi, karya seni dan bahan grafik lain, sama ada di tapak, atau dalam dokumen di tapak, adalah terpelihara kepada pemilik hak cipta (pemberi lesen). Kebenaran terlebih dahulu untuk menggunakan, memuat turun, mengeluarkan semula atau mencetak semula mana-mana gambar, ilustrasi, karya seni atau bahan grafik lain mesti diperoleh daripada pemilik hak cipta, tanpa mengira penggunaan yang dimaksudkan. Imej ini tidak boleh diubah suai dalam apa jua cara.

Sebarang penggunaan "Pusat Kesihatan Keluarga" atau teks atau bahan grafik yang terkandung dalam laman web ini dalam apa-apa cara untuk menyatakan atau membayangkan sokongan, penajaan, pertalian, atau persatuan pengguna dengan atau oleh Pusat Kesihatan Keluarga, adalah dilarang sama sekali.

Teks dan fail tidak boleh diletakkan semula atau dimuat naik ke tapak Web lain, kumpulan berita, atau senarai mel elektronik tanpa kebenaran. Dalam hampir semua kes, kami lebih suka organisasi lain memautkan ke penerbitan di tapak kami daripada menghasilkan semula dalam talian. Walaupun kebenaran tidak diperlukan untuk memaut ke tapak kami, kami meminta anda menghantar nota ihsan awal yang memberitahu kami bahawa pautan sedang diwujudkan.

Jika anda mempunyai soalan tentang mewujudkan pautan ke tapak kami, atau apa-apa lagi mengenai kebenaran dan penggunaan, e-mel ke juruweb di Pusat Kesihatan Keluarga.